REGULAMIN SZKOLEŃ QA PHARMA

1 | Organizatorem szkoleń QA Pharma jest firma FastForward Tomasz Superczyński z siedzibą w Poznaniu (60-262) przy ulicy Głogowskiej 88a/29.

2 | Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

3 | Uczestnik dokonuje zgłoszenia na szkolenie QA Pharma przesyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy na adres mailowy kontakt@qapharma.pl. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.qapharma.pl w formie PDF lub DOCX, lub otrzymać na adres e-mail po wypełnieniu formatki WWW.

4 | Przesłanie zgłoszenia stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5 | Organizator prześle Uczestnikom drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i fakturę proforma. Wpłat należy dokonywać na konto numer PL 51 1050 1520 1000 0091 2254 3680 (ING Bank Śląski).

6 | Faktura wystawiana jest w dniu szkolenia z terminem płatności 14 dni.

7 | Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo do zmiany programu szkolenia lub prowadzącego.

8 | Organizator może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową. Zwrot całości wpłaconych środków nastąpi w terminie 7 dni.

9 | Organizator ma prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową. W przypadku braku akceptacji nowego terminu szkolenia przez Uczestnika, Organizator zwraca dokonaną opłatę za szkolenie w ciągu 7 dni od otrzymania odmowy.

10 | Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z odwołaniem udziału w szkoleniu. Rezygnacja powinna zostać przesłana do Organizatora drogą mailową na adres kontakt@qapharma.pl najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od złożenia rezygnacji.

11 | Przesłanie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia powoduje obciążenie Uczestnika pełną kwotą szkolenia.

12 | Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty.

13 | W szkoleniu może wziąć udział inna osoba z tej samej firmy, wskazana przez Uczestnika na jego miejsce.

14 | Zniżka dla studentów obowiązuje wyłącznie osoby fizyczne. Podane rabaty nie sumują się.

15 | Nagrywanie dźwięku i obrazu w czasie szkolenia jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora i prowadzącego szkolenie eksperta.

16 | Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie lub utratę rzeczy osobistych Uczestnika.

Polityka ochrony danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Superczyński prowadzący działalność gospodarczą Fast Forward, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Głogowska 88a/29, 60-262 Poznań, numer NIP: 5581759337, REGON: 364691924.

I. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
 • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • w konkretnych celach (dane nie są zbierane „na zapas”),
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

II. Cele przetwarzania

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi lub do celów podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
 • prowadzenia działań marketingowych,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

III. Zakres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących zakresach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), nazwa przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz numer NIP,
 • dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP,
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP.

IV. Dobrowolność podania danych osobowych    

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w następujących przypadkach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do ww. celów skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi.

V. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane:

 • dla celu związanego z wykonaniem usługi oraz zawarciem umowy o  świadczenie usługi dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
 • dla celu marketingu dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata).

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom, z którymi współpracuje Administrator:

 • firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako podmioty danych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku  podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@qapharma.pl lub poczty tradycyjnej: FastForward Tomasz Superczyński, ul. Głogowska 88a/29, 60-262 Poznań.

VIII. Podstawy przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Facebook
Facebook
LinkedIn